Regulamin

Regulamin Konkursu

Rodzina Roku - I edycja 2022

§ 1.

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) jest mowa o:

1) „Konkursie” – należy przez to rozumieć Konkurs Rodzina Roku- I edycja (2022)

2) „Organizatorze” – należy przez to rozumieć Fundacja Być Bardziej z siedzibą w Warszawie;

3) „Uczestniku” – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę reprezentującą rodzinę zgłoszoną do Konkursu (rodzic lub opiekun prawny);

4) „Stronie Internetowej” – należy przez to rozumieć stronę internetową prowadzoną przez Organizatora pod adresem: www.rodzinaroku.pl;

5) „Formularz Zgłoszeniowy” – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy przesyłany przez Uczestnika za pośrednictwem Strony Internetowej w celu zgłoszenia udziału w Konkursie;

6) „Pracy Konkursowej” – należy przez to rozumieć film krótkometrażowy przesłany przez Uczestnika za pośrednictwem Strony Internetowej jako załącznik do Formularza Zgłoszeniowego i spełniający wymagania określone w Regulaminie;

7) „Kapituła konkursu” – należy przez to rozumieć komisję konkursową powołaną przez Organizatora i oceniającą prace konkursowe  w II etapie;

8) „Nagrodzie” – należy przez to rozumieć nagrodę główną dla rodziny roku lub nagrodę dodatkową dla każdej zwycięskiej rodziny w danym województwie wchodzącą do puli nagród zgodnie z Regulaminem;

9) „Zwycięzcy” – należy przez to rozumieć Rodzinę Roku wybraną z wojewódzkich

§ 2.

postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Być Bardziej z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 12/1 (03-928 Warszawa), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445363, NIP: 7010364173, REGON: 146468402.
 2. Konkurs jest prowadzony na podstawie Regulaminu.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

§ 3.

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 października 2022 r. i trwa do dnia 25 grudnia 2022 r.
 2. Konkurs składa się z etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 30 stycznia 2023 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany określonych wyżej terminów.

§ 4.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest skierowany do rodzin z dziećmi oraz polega na nagraniu filmu krótkometrażowego pokazującego w sposób pozytywny życie rodzinne i związanego tematycznie z hasłem: „Moja rodzina – czas wolny spędzamy razem”.
 2. Przez rodzinę z dziećmi, o której mowa w ustępie 1 powyżej, należy rozumieć rodziców (lub opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkujących w wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga przesłania Formularza Zgłoszeniowego wraz z Pracą Konkursową za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinaroku.pl.
 4. Pracę Konkursową stanowi film, o którym mowa w ustępie 1 powyżej.
 5. Uczestnikiem może być jedynie rodzic lub opiekun prawny. Uczestnik dokonuje zgłoszenia uczestnictwa, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, a także reprezentuje rodzinę w Konkursie.
 6. Do Konkursu można zgłaszać jedynie takie Prace Konkursowe, które:
   1.  nie były wcześniej nagradzane w innych konkursach i
   2. nie były wcześniej publikowane, z wyjątkiem upublicznienia w mediach społecznościowych, któregokolwiek z członków rodziny w celu promocji Konkursu.
 1. Uczestnik wpisuje w Formularzu Zgłoszeniowym właściwy „link” (odesłanie do strony internetowej) w celu potwierdzenia upublicznienia Pracy Konkursowej w mediach społecznościowych któregokolwiek z członków rodziny. Dostęp do upublicznionej Pracy Konkursowej nie może być ograniczony i powinna być ona publicznie dostępna.
 2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową w jednej edycji Konkursu.
 3. Praca Konkursowa musi spełniać następujące wymagania:
  1. czas trwania filmu: od 5 sekund do 2 minut,
  2. film może być wykonany w dowolnie wybranej konwencji, gatunku filmowym oraz technice,
  3. format zapisu: AVI, MP4 lub, MPG,
  4. maksymalna jakość: full HD,
  5. maksymalna wielkość pliku: 150 MB.
  6. Nagrywamy w poziomie (nagrania będą umieszczane na YT)
  7. Plik z nagraniem powinien być umieszczony na jednym z z serwerów zewnętrznych (w chmurze) np. Dysk Google. Uczestnik następnie pobiera link pliku nagrania z zaznaczoną możliwością pobrania go i przesyła go wraz ze zgłoszeniem wzięcia udziału w konkursie.
 1. Uczestnik przez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego oświadcza, że:
  1. wyraża zgodę na udział w Konkursie i na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem,
  2. zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu i korzystnie z niej przez Organizatora nie będzie naruszało niczyich praw, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych ani prawa do wizerunku
  3. wyraża zgodę na publiczne prezentowanie Pracy Konkursowej przez Organizatora lub przez podmioty trzecie na zlecenie lub za zgodą Organizatora,
  4. zapoznał się, rozumie i dobrowolnie akceptuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone w § 8 Regulaminu;
  5. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, a także na opublikowanie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o otrzymanej Nagrodzie na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
 1. Uczestnik przez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego:

1) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie swojego wizerunku utrwalonego na filmie stanowiącym Pracę Konkursową – gdy wizerunek Uczestnika został utrwalony na tym filmie;

2) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunków małoletnich dzieci występujących lub uwidocznionych na filmie stanowiącym Pracę Konkursową – gdy Uczestnik jest ich przedstawicielem ustawowym;

3) oświadcza, że osoby występujące lub uwidocznione na filmie stanowiącym Pracę Konkursową wyraziły zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie ich wizerunku – gdy nie zachodzą podstawy do wyrażenia zgody, o której mowa w lit. 1) i 2) powyżej.

 1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw do Pracy Konkursowej i prawa do wizerunku.
 2. Z możliwości udziału w Konkursie są wykluczeni:

1) przewodniczący i członkowie Komisji,

2) pracownicy Organizatora zaangażowani w organizację Konkursu,

3) członkowie Zarządu i Rady nadzorczej,

4) członkowie najbliższych rodzin osób wymienionych w pkt. 1)-3) powyżej (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 1. Przesłane Prace Konkursowe nie będą zwracane, a Organizator zastrzega sobie prawo do ich przechowywania i rozpowszechniania na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu (także w celach archiwalnych i reklamowych) a także zaprzestania rozpowszechniania w części lub całości w każdym czasie – w czasie trwania i po zakończeniu Konkursu.

§ 5.

Nagrody oraz zasady i warunki ich przyznawania

 1. Na etapie wojewódzkim zostaną przyznane nagrody dla najlepszej rodziny z każdego województwa, które zbierze głosy internautów, natomiast nagroda główna dla rodziny roku zostanie przyznana przez powołana Kapitułę Konkursu rodzinie, którą wybierze owa Kapituła.
 2. Prace Konkursowej w II turze Konkursu ocenia Kapituła Konkursu składająca się z osób powołanych przez Fundację Być Bardziej.
 3. Kapitułę tworzą Przewodniczący Kapituły oraz Członkowie Kapituły Konkursu.
 4. Kapituła Konkursu będzie oceniała Prace Konkursowe nadesłane przez Uczestników w ramach II tury Konkursu. Komisja przy ocenie Prac Konkursowych będzie kierowała się: walorami artystycznymi Pracy Konkursowej, oraz sposobem odpowiedzi na hasło konkursu.
 5. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania Nagród będzie podejmował Przewodniczący Komisji.
 6. Pula Nagród w Konkursie to:

1) nagroda główna – dla rodziny roku w etapie ogólnopolskim

2) nagrody dodatkowe- dla rodzin na etapie wojewódzkim (jedna rodzina z każdego województwa, która zebrała najwięcej głosów)

 1. Informacja o osobie, której przyznano Nagrodę zostanie rozpowszechniona na Stronie Internetowej, a ponadto może być rozpowszechniona na innych stronach internetowych Organizatora i w innych środkach masowego przekazu.
 2. Jedna rodzina może wygrać tylko jedną nagrodę główną.

§ 6.

Prawa autorskie

 1. Nadesłany przez Uczestnika plik z Pracą Konkursową przechodzi nieodpłatnie na własność Organizatora.
 2. Przesłanie Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z:

1) przeniesieniem przez Uczestnika na zasadzie wyłączności, bezzwrotnie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych na Organizatora majątkowych praw autorskich do filmu stanowiącego Pracę Konkursową oraz utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.),

2) zobowiązaniem Uczestnika, że nie będzie wykonywał wobec Organizatora osobistych praw autorskich do filmu stanowiącego Pracę Konkursową.

 1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, następuje nieodpłatnie. Uczestnik, w imieniu własnym oraz pozostałych członków rodziny, zrzeka się wynagrodzenia za korzystanie przez Organizatora z filmu stanowiącego Pracę Konkursową, w szczególności wynagrodzenia za jego rozpowszechnianie na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu.
 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, obejmuje pola eksploatacji znane w chwili przesłania Formularza Zgłoszeniowego, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wywarzanie egzemplarzy bez żadnych ograniczeń ilościowych, wszelkimi technikami zapisu, w tym magnetycznego i optycznego, techniką drukarską, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, laserową, informatyczną, analogową lub cyfrową, w  dowolnym systemie i formacie, na nośnikach wszelkiego rodzaju, w szczególności nośnikach audio lub video, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych lub innych nośnikach zapisów i pamięci;

2) publiczne prezentowanie bez żadnych ograniczeń ilościowych i wszelkimi technikami;

3) nadawanie i reemitowanie dowolną techniką, w tym za pomocą wizji przewodowej i bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, przez sieci telewizji kablowej, na platformach cyfrowych, a także przez wszelkiego rodzaju sieci informatyczne, multimedialne, teleinformatyczne i telekomunikacyjne, w tym przez sieci telefonii komórkowej, lub inne systemy przekazów, w tym simulcasting (własny i cudzy) i webcasting, w sposób nie kodowany i kodowany;

4) wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności przez wszelkiego rodzaju sieci informatyczne, komputerowe, multimedialne, w tym Internet, teleinformatyczne i telekomunikacyjne, w tym przez sieci telefonii komórkowej, lub inne systemy przekazu;

5) wprowadzanie do własnej elektronicznej bazy danych, do pamięci komputerów i  innych podobnych urządzeń, wprowadzanie do wszelkiego rodzaju sieci informatycznych, komputerowych, multimedialnych, w tym do Internetu, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, w tym do sieci telefonii komórkowej, lub innych systemów przekazu;

6) rozpowszechnianie przez wszelkiego rodzaju sieci informatyczne, komputerowe, multimedialne, w tym Internet, teleinformatyczne i telekomunikacyjne, w tym przez sieci telefonii komórkowej, lub inne systemy przekazu;

7) wykorzystanie do celów informacyjnych, promocyjnych i reklamy Konkursu lub działalności Organizatora, w tym na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu.

 1. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, następuję włącznie z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na osoby trzecie oraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym prawem do dokonywania opracowań oraz rozporządzania i korzystania z opracowań na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przesłania Formularza Zgłoszeniowego, a w szczególności na polach eksploatacji określonych w ustępie 4 powyżej.
 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do filmu stanowiącego Pracę Konkursową i prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do niego jest nieograniczone terytorialnie i czasowo. Organizator może wykorzystywać film stanowiący Pracę Konkursową na całym świecie we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały czas trwania praw majątkowych. Organizator ma prawo udzielać licencji do korzystania z filmu stanowiącego Pracę Konkursową przez osoby trzecie na warunkach przez niego określonych, jak również przenosić na osoby trzecie autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.
 3. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi do Organizatora roszczenia związane z nieuprawnionym korzystaniem przez niego z filmu stanowiącego Pracę Konkursową, bądź roszczenia związane z naruszeniem jakichkolwiek jej praw, w tym przez publiczne prezentowanie wizerunku osoby trzeciej, Uczestnik na własny koszt niezwłocznie przystąpi do wyjaśnienia sprawy, w tym podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu, na żądanie Organizatora przedstawi posiadane informacje, zaspokoi uzasadnione roszczenia osoby trzeciej, a w razie ich prawomocnego zasądzenia od  Organizatora na rzecz tej osoby zwróci Organizatorowi całość pokrytych przez niego roszczeń, a także wszelkie poniesione przez Organizatora i udokumentowane wydatki i opłaty związane ze zgłoszeniem roszczeń przez osobę trzecią, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

§ 7.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, Organizator przekazuje poniżą informację o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Fundacja Być Bardziej z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 12/1 (03-928 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445363, NIP: 7010364173, REGON: 146468402 (dalej „Organizator”).

 1. Dane kontaktowe administratora.

Z Organizatorem można się kontaktować w następujący sposób:

(a) listem przesłanym na adres: Fundacja Być Bardziej z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 12/1 (03-928 Warszawa),

(b) za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: sekretariat@rodzinaroku.pl,

(c) telefonicznie: 730 969 797.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania.

Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, oceny Pracy Konkursowej, przekazania (wydania) Nagrody. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora, takich jak obrona i dochodzenie roszczeń w  związku z prowadzeniem postępowań spornych (w tym przed organami publicznymi) oraz innych postępowań, wewnętrzne cele administracyjne (operacyjne) związane z prowadzeniem działalności, cele archiwalne i dowodowe (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane przez Organizatora:

(a) pracownikom i współpracownikom Organizatora, którzy będą mieć dostęp do danych osobowych Uczestnika w związku z wykonywaniem powierzonych ich obowiązków,

(b) podmiotom przetwarzającym, którym Organizator zleci czynności wymagające przetwarzania danych osobowych,

(c) dostawcom usług informatycznych,

(d) podmiotom, które mogą żądać przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych.Dane osobowe Uczestnika przetwarzane na podstawie jego zgody będą przechowywane przez Organizatora do momentu jej wycofania zgody, natomiast dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Organizatora będą przechowywane do momentu istnienia tych interesów lub wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wystąpią uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania danych osobowych.

  6. Przysługujące prawa.

  W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, zgodnie z art. 15-21 RODO Uczestnikowi przysługuje:

  (a) prawo dostępu do danych osobowych,

  (b) prawo sprostowania danych osobowych,

  (c) prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

  (d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  (e) prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych.

  Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem (dane kontaktowe podano w punkcie 2 powyżej).

  1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych może być brak możliwości uczestniczenia przez Uczestnika w Konkursie, oceny Pracy Konkursowej lub przekazania (wydania) Nagrody.

  Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem (dane kontaktowe podano w punkcie 2 powyżej).

  1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dokonywane z naruszeniem przepisów RODO.

  1. Informacja dotycząca podania danych osobowych.

  Podanie przez Uczestnika danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Profilowanie.

  Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Dane osobowe Uczestnika nie będą profilowane ani przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora i na Stronie Internetowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników.
 4. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na Stronie Internetowej.
 5. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie Nagrody przez Organizatora.
 6. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną zakresie organizacji i przebiegu Konkursu. Inne informacje, w szczególności zamieszczone na Stronie Internetowej, mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny i są niewiążące.

Życzymy powodzenia

i dużo radości w codziennym życiu rodzinnym