StatuT

Statut Fundacji BYĆ BARDZIEJ

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja BYĆ BARDZIEJ”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Andrzeja Sikorskiego zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym dnia 03 grudnia 2012 r przez asesora notarialnego Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Marty Józefiny Kolbusz, notariusza w Warszawie prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wilczej 72 lok. 1, za Repertorium A nr 3740/2012, sprostowanym aktem notarialnym sporządzonym dnia 19 grudnia 2012 r przez Martę Józefinę Kolbusz, notariusza w Warszawie prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Wilczej 72 lok. 1, za Repertorium A nr 4237/2012.

2. Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014r. poz. 1118 z póz. zm.) raz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Nazwa Fundacji podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 

§ 4.

O ile uchwała Zarządu Fundacji nie określi inaczej rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

§ 5.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów oraz dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, przedstawicielstwa, filie lub inne jednostki organizacyjne.

§ 6.

Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 7.

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją, co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim Fundacja została ustanowiona, właściwy jest minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

§ 8.

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział 2

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9.

Fundacja prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów:

1. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

2. promocja i organizacja wolontariatu,

3. tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych, bezdomnych, ubogich),

4. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,

5. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym:

– rozwój przedsiębiorczości;

– promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą.

6. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,

7. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,

8. podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej,

9. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

10. tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Fundację działalności charytatywnej.

11. promowanie wartości, tradycji i dziedzictwa Cywilizacji Zachodniej;

12. umacnianie roli rodziny jako podstawowej jednostki społecznej;

13. działalność informacyjna, publicystyczna, wydawnicza oraz filantropijna;

14. wspomaganie działań mających na celu ochronę godności i życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

§ 10.

 1. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
 2. budowę lub prowadzenie lub pomagania w prowadzeniu punktów wydawania posiłków (tzw. Jadłodajni), artykułów spożywczych i innych osobom najuboższym, bezdomnym,
 3. niesienia pomocy materialnej najuboższym m.in. osobom starszym, samotnym, chorym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom patologicznym, samotnym matkom osobom uzależnionym i współuzależnionym itp.,
 4. prowadzenie własnej działalności charytatywnej,
 5. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Fundacji poprzez oddziały terenowe Fundacji bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nieposiadające osobowości prawnej),
 6. tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
 7. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
 8. działalność informacyjną, publicystyczną i wydawniczą w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek oraz prowadzenie serwisów internetowych,
 9. organizowanie i współorganizowanie wykładów, seminariów, konferencji, koncertów, pokazów, zlotów, pokazów, festiwali, szkoleń, kursów, targów oraz innych imprez otwartych mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji,
 10. wymianę i edukację kulturalną,
 11. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
 12. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
 13. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
 14. tworzenie celowych programów Fundacji,
 15. organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych i rzeczowych,

 

§ 10a.

 1. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
 2. budowę lub prowadzenie lub pomagania w prowadzeniu punktów wydawania posiłków (tzw. Jadłodajni), artykułów spożywczych i innych osobom najuboższym, bezdomnym,
 3. działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Fundacji poprzez oddziały terenowe Fundacji bądź inne podmioty (mogą to być również podmioty nieposiadające osobowości prawnej),
 4. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
 5. działalność informacyjną, publicystyczną i wydawniczą w tym opracowywanie i wydawanie czasopism i książek oraz prowadzenie serwisów internetowych,
 6. organizowanie i współorganizowanie wykładów, seminariów, konferencji, koncertów, pokazów, zlotów, pokazów, festiwali, szkoleń, kursów, targów oraz innych imprez otwartych mających na celu promocję działalności statutowej Fundacji,
 7. wymianę i edukację kulturalną,
 8. współpracę międzyregionalną i międzynarodową,
 9. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
 10. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
 11. tworzenie celowych programów Fundacji,
 12. organizowanie wydarzeń o charakterze rozrywkowym, turystycznym i sportowym, w szczególności: obozów, pielgrzymek, balów tanecznych, zawodów sportowych.

Rozdział 3

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.

 2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznaczył kwotę 1.000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji.

 3. Niezależnie od kwoty wskazanej w ust. 2, Fundacja przeznacza 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą. Przedmiotowa kwota pochodzi z darowizny dokonanej przez Fundatora.

 4. Fundacja może tworzyć inne fundusze, w tym rezerwowe i celowe.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

1. darowizn, spadków i zapisów,

2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,

3. dotacji osób prawnych i fizycznych,

4. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,

5. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ofiarności publicznej,

6. innych wpłat dokonanych na rachunek Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

7. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 

§ 14

 1. Darowizny, spadki, zapisy, przychody z ofiarności publicznej mogą być przeznaczane na oznaczone cele statutowe zgodnie z decyzją Zarządu, o ile darczyńcy, spadkodawcy lub inni ofiarodawcy nie wskazali określonego celu statutowego.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 15

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań, w stosunku do Zarządu, członków władz Fundacji, jej pracowników oraz osób, z którymi pracownicy lub członkowie władz pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli (zwanych dalej „osobami bliskimi”).
 2. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Zarządu, członków władz Fundacji ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 3. Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz Zarządu, członków władz Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od Zarządu, członków władz Fundacji, jej pracowników lub ich osób bliskich, bądź podmiotów, w których uczestniczy Zarząd, członkowie władz Fundacji, jej pracownicy lub ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział 4

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 16

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
 3. Zarząd Fundacji określa samodzielnie rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą jako przeważającą działalność wydawniczą (PKD 58) oraz pozostałą w zakresie:
  a) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
  b) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (PKD 56),
  c) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),
  d) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
  e) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  f) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79),
  g) Edukacja (PKD 85),
  h) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88),
  i) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93).

Rozdział 5

ORGANY FUNDACJI

§ 17

 1. Fundacja działa poprzez swoje organy.
 2. Osoba główna w danym organie:
 3. a) organizuje jego pracę
 4. b) przewodniczy posiedzeniu danego organu
 5. c) ma głos decydujący w przypadku równowagi głosów

§ 18

 1. 1. Organami Fundacji są:

  a) Zarząd Fundacji,

  b) Rada Nadzorcza,

  c) Rada Programowa

Zarząd Fundacji

§ 19

1. Liczebność Zarządu wynosi łącznie z Prezesem od jednego do sześciu członków, zależnie od decyzji Fundatora.

2. Członków Zarządu powołuje Fundator na czas nieoznaczony.

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.

4. Na czele Zarządu stoi, Prezes powoływany i odwoływany przez Fundatora spośród Członków Zarządu.

5. Fundator może wyznaczyć Wiceprezesa spośród Członków Zarządu.

6. Wiceprezes zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności.

7. Zarząd oraz każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.

§ 20

Zarząd Fundacji w szczególności:

1. kieruje bieżącą działalnością Fundacji,

2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,

3. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,

4. przyjmuje darowizny, spadki oraz zapisy,

5. dysponuje dochodami na cele statutowe,

6. ustala zasady rachunkowości i planu kont oraz tworzy, znosi i gospodaruje funduszami Fundacji,

 

§ 21

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeśli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

 

§ 23

Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

1. śmierci członka Zarządu,

2. pisemnej rezygnacji z członkostwa,

3. odwołania przez Fundatora w szczególności w przypadku:

a) naruszenia postanowień statutu Fundacji,

b) nieuczestniczenia w pracach Zarządu przez okres co najmniej sześciu miesięcy,

c) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu lub działania w sposób sprzeczny z jej celami.

 

§ 24

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji w tym zaciąganie zobowiązań, uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu oddzielnie do kwoty 15.000 PLN, a powyżej tej kwoty łącznie dwóch członków zarządu.

 

Zarząd Fundacji

§ 24a

 1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolno-nadzorczym. Propaguje cele, dla których Fundacja została utworzona.
 2. Rada Nadzorcza składa się z 2 do 5 osób.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Fundator w drodze uchwały na okres wspólnej kadencji wynoszącej 2 lata.
 4. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Nadzorczej.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
 6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zaistnieje potrzeba uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez dotychczasowego członka lub w związku z potrzebą rozszerzenia składu Rady Nadzorczej, kolejnych członków Rady Nadzorczej powołuje Fundator w drodze uchwały, na czas do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
 7. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje w przypadku: upływu kadencji, pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Fundatora, śmierci członka Rady Nadzorczej.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej:
 9. a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 10. b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 

§ 24b

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

1. opiniowanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,

2. wybór spośród swego grona Przewodniczącego Rady,

3. doradztwo w realizacji głównych kierunków działania Fundacji,

4. występowanie do Zarządu z opiniami i sugestiami dotyczącymi działalności Fundacji,

5. opiniowanie kandydatów na menadżerów i koordynatorów programów w celu realizacji zadań statutowych Fundacji.

 

§ 24c

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w drodze uchwał podjętych zwykłą większością głosów.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

3. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły.

Rada Programowa

§ 25

1. Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji. Propaguje cele, dla których Fundacja została utworzona.

2. Rada Programowa składa się z 2 do 21 członków.

3. Członków Rady Programowej powołuje Fundator w drodze uchwały na okres wspólnej kadencji wynoszącej 2 lata.

4. Dopuszczalne jest powoływanie tych samych osób na następne kadencje Rady Programowej.

5. Członkowie Rady Programowej wykonują swoje obowiązki osobiście.

6. Jeżeli w trakcie trwania kadencji zaistnieje potrzeba uzupełnienia składu Rady Programowej w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez dotychczasowego członka lub w związku z potrzebą rozszerzenia składu Rady Programowej, kolejnych członków Rady Programowej powołuje Fundator w drodze uchwały, na czas do upływu kadencji Rady Programowej.

7. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku: upływu kadencji, pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania przez Fundatora, śmierci członka Rady Programowej.

9. Członek Rady Programowej, może być członkiem Zarządu.

 

§ 26

Do zadań Rady Programowej należy:

1. opiniowanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,

2. wybór spośród swego grona Przewodniczącego Rady,

3. doradztwo w realizacji głównych kierunków działania Fundacji,

4. występowanie do Zarządu z opiniami i sugestiami dotyczącymi działalności Fundacji,

5. opiniowanie kandydatów na menadżerów i koordynatorów programów w celu realizacji zadań statutowych Fundacji.

 

§ 27

1. Rada Programowa podejmuje decyzje w drodze uchwał podjętych zwykłą większością głosów.

2. Posiedzenie Rady Programowej jest ważne, jeśli wszyscy jej Członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie oraz porządku obrad.

3. Z posiedzeń Rady Programowej sporządza się protokoły.

 

Rozdział 6

ORGANY FUNDACJI

§ 28

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji w tym również zmian celów Fundacji, podejmuje Fundator.

 

Rozdział 7

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 29

1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Fundator jednomyślną uchwałą.

 

Rozdział 8

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 30

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.

4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

 

§ 31

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 10 statutu. Fundator podejmując uchwałę o likwidacji wskażą konkretne cele, na jaki majątek zostanie przeznaczony.

 

Rozdział 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Fundację osobowości prawnej.

Andrzej Sikorski

Fundator